page_banner

Fransuz hünär şahadatnamalary

Fransuz hünär şahadatnamalary

Pro-med Antigen Test toplumy, guralsyz 15 minutda netijeleri alyp bilýän covid-19-yň gapdal akym analizidir.Synag diňe bir siziň üçin ýokary duýgurlyk we aýratynlyk netijelerini bermek bilen çäklenmän, “covid-19” -y laboratoriýada tamamlamaly adaty usulyň öňüni alyň.

Häzirki wagtda “Pro-med Antigen Rapid Test Kit” dünýä derejesinde tassyklandy, iň soňky şahadatnamalary Fransiýanyň Medisina ministrligi görkezýär, şeýle hem antikor synaglaryny we antigen synaglaryny öz içine alýan başga-da birnäçe COVID-19 kesgitleýiş enjamlaryny işläp düzdi.

news

Iş wagty: 21-2022-nji ýanwar