page_banner

Täze CDC okuwy: Waksinasiýa öňki COVID-19 ýokançlygyndan has ýokary gorag hödürleýär

Täze CDC okuwy: Waksinasiýa öňki COVID-19 ýokançlygyndan has ýokary gorag hödürleýär

news

Häzirki wagtda CDC sanjymyň COVID-19-dan iň gowy goragdygyny tassyklaýan täze ylmy neşir etdi.Täze MMWR-de COVID ýaly kesel bilen keselhana düşen 9 ştat boýunça 7000-den gowrak adamy gözden geçiren CDC sanjym edilmedik we ýaňy-ýakynda ýokaşan adamlara COVID-19 keseliniň ýaňy-ýakynda doly sanjym edilenlerden 5 esse ýokarydygyny anyklady. we öňünden ýokaşma ýokdy.

Maglumatlar sanjymyň adamlary azyndan 6 aýlap diňe infeksiýa garanda COVID-19 keselhanasyna ýerleşdirilmeginden goramak üçin has ýokary, has ygtybarly we yzygiderli immunitet üpjün edip biljekdigini görkezýär.

“Indi COVID-19 sanjymlarynyň ähmiýetini tassyklaýan goşmaça subutnamalarymyz bar, hatda öň ýokaşan bolsaňyzam.Bu gözleg, sanjymlaryň agyr keselden COVID-19-dan goralýandygyny görkezýän bilimler bedenine has köp zat goşýar.COVID-19-yň, şol sanda wariantlaryň ýüze çykmagyny duruzmagyň iň oňat usuly, giňden ýaýran COVID-19 sanjymy we maska ​​geýmek, köplenç el ýuwmak, fiziki taýdan uzaklaşmak we syrkaw wagtynda öýde galmak ýaly keselleriň öňüni almakdyr "-diýdi CDC müdiri Dr Roçel P. Walenskiý.

Gözleg, COVID-19 meňzeş alamatlar bilen hassahana ýerleşdirilen ulularyň arasynda, 3-6 aýyň içinde öňünden ýokaşmadyk waksinasiýa edilmedik adamlaryň, laboratoriýa tassyklanan COVID-19-yň doly bolanlara garanyňda 5,49 esse ýokarydygyny görkezýän VISION Network-yň maglumatlaryna seredildi. 3-6 aýyň içinde mRNA (Pfizer ýa-da Moderna) COVID-19 sanjymlary bilen sanjym edildi.Gözleg 187 hassahanada geçirildi.

COVID-19 sanjymlary howpsuz we täsirli.Olar agyr keseliň, hassahana ýerleşdirilmeginiň we ölüminiň öňüni alýarlar.CDC 12 we ondan uly ýaşlylara COVID-19 sanjymyny etmegi maslahat berýär.


Iş wagty: 21-2022-nji ýanwar