page_banner

Pro-med geçen ýyl global pandemiýa garşy uly tagallalara goşant goşýar

6-njy fewralda “Sinhua News” GLOBALink-de Hytaýyň artýan global zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin COVID-19 synag enjamlarynyň önümçiligini giňeldýändigi barada habar berdi.Wondfo we beýleki kärhanalar pandemiýa garşy göreşi goldamak maksady bilen wada berlen hil we mukdar bilen COVID-19 antigen synag toplumlaryny hödürlemäge goşant goşdy.
Synag esbaplaryna bolan isleg sebäpli, “Pro-med” Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygynda önümleriň durnukly üpjün edilmegini üpjün etmek üçin işgärleriň düzülişini sazlady we awtomatlaşdyrmagy ýeňilleşdirdi.

- Kitaplary iň uly öndürijilerden biri hökmünde Hytaý, Täze ýyl dynç alyşlarynda-da artýan islegi kanagatlandyrmak we pandemiýa garşy global tagallalara goşant goşmak üçin önümçiligi çaltlaşdyrýar.

- Hytaý öndürijileri pandemiýanyň fonunda synag enjamlary üçin sargytlaryň köpelýändigini gördüler.

- Hytaýda öndürilen COVID-19 synag toplumlarynyň antikorlary tapmagyň eksport bahasy geçen ýylyň dekabrynda takmynan 144 göterim ýokarlap, 10,2 milliard ýuana (takmynan 1,6 milliard ABŞ dollary) ýetdi.

Kitaplary iň uly öndürijileriň biri hökmünde pro-med, artýan islegi kanagatlandyrmak we Hytaýyň Täze ýyl dynç alyşlarynda-da global pandemiýa garşy tagallalara goşant goşmak üçin önümçiligi çaltlaşdyrýarys.

TERJIME EDIP BOLMAK

Hytaý öndürijileri pandemiýanyň fonunda synag gurallary üçin sargytlaryň köpelýändigini gördüler. Hytaýda öndürilen COVID-19 synag toplumlarynyň antikorlary kesgitlemek eksport bahasy geçen ýylyň dekabrynda 10,2 milliard ýuana (takmynan 1,6 milliard ABŞ dollary) ýokarlandy. Hytaýyň gümrük gullugynyň maglumatlaryna görä, geçen aýdan takmynan 144 göterim.

Hytaýda COVID-19 antigen synag enjamlaryny öndürmek üçin toplumlaýyn üpjünçilik zynjyrynyň kömegi bilen, ýurtdaky kompaniýalar global üpjünçiligi üpjün etmek üçin önümçilik kuwwatyny artdyrmak üçin artykmaçlyga we ukybyna eýe.

Pekin Pro-med hem taýýarlandy.Sie: "Awtomatlaşdyryş derejesini ýokarlandyrýarys, enjamlary kämilleşdirýäris we önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin birnäçe önümçilik liniýalaryny goşýarys" -diýdi Sie."Wagt tapawudyna garamazdan sargyt gelende öz wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin kompaniýa derrew jogap berer."
Basyňhttps://www.youtube.com/watch?v=dgWyv9oYIyMhasabatyna tomaşa etmek üçin.
# COVID19 #RacingForLife #antigentest


Iş wagty: 11-nji mart-22-nji mart