page_banner

PMDT-9100 Immunofloresensiýa analizatory (Köp kanally)

PMDT-9100 Immunofloresensiýa analizatory (Köp kanally)

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary kesgitlemek toplumlary

ALhli synag synaglary üçin hasaba alnan QC

★ Ferritin (FER)

★ N-MID Osterkalsin (N-MID)

Mul Anti-Mullerian gormony (AMH)

★ Folik kislotasy (FA)

★ Serum amiloid A / C-reaktiw belok (SAA / CRP)

Growth Ereýän ösüş stimulýasiýa geni 2 / N terminaly pro-B görnüşli natriuretiki peptid (sST2 / NT-proBNP)

★ Gastrin 17 (G17)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

PMDT Immunofloresens analizatory, ýürek-damar keseli, göwrelilik, ýokaşma, süýji keseli, böwrek şikesleri we rak ýaly ýagdaýlary anyklamaga kömek etmek üçin saglygy goraýyş işgärleri tarapyndan ulanmak üçin niýetlenen floresan immunoassaý derňew guralydyr.
Bu analizator tolgundyryjy yşyk çeşmesi hökmünde LED ulanýar.Floresan boýagyndan çykýan ýagtylyk ýygnalyp, elektrik signalyna öwrülýär.Signal gözden geçirilýän ýerde görkezilen floresan boýag molekulalarynyň mukdary bilen berk baglanyşyklydyr.
Synag enjamyna bufer garyndy nusgasy ulanylandan soň, synag enjamy analizatoryň içine girizilýär we analitigiň konsentrasiýasy öňünden meýilleşdirilen kalibrleme prosesi bilen hasaplanýar.PMDT Immunofluorescence Analizator, esasanam bu enjam üçin döredilen synag enjamlaryny kabul edip biler.
Bu gural, 20 minutyň içinde adam ganyndaky we peşewdäki dürli analitikler üçin ygtybarly we mukdar netijeleri berýär.
Bu gural diňe in vitro anyklaýyş maksatly.Deslapky synag netijelerini islendik ulanmak ýa-da düşündirmek, beýleki kliniki netijelere we saglygy goraýyş işgärleriniň hünär pikirine daýanmalydyr.Bu enjam tarapyndan alnan synag netijelerini tassyklamak üçin alternatiw synag usullary göz öňünde tutulmalydyr.

has gowy dizaýn edilen POCT

ygtybarly netijeler üçin durnukly gurluş
Hapalanan kasetalary arassalamak üçin awtomatik duýduryş
9 ekrany, manipulýasiýa üçin amatly
maglumatlary eksport etmegiň dürli usullary
synag ulgamynyň we toplumlaryň doly IP-si

has takyk POCT

ýokary takyklyk synag bölekleri
garaşsyz synag tunelleri
temperatura we çyglylyk awtomatiki gözegçilik
awtomatik QC we öz-özüni barlamak
wagty awtomatiki dolandyrmak
awtomatiki tygşytlaýyş maglumatlary

has takyk POCT

gargantuan synag zerurlyklary üçin ýokary geçiş
kasetalary awtomatiki okamak
dürli synag nusgalary bar
köp adatdan daşary ýagdaýlara laýyk gelýär
printeri gönüden-göni birikdirmäge ukyply (diňe ýörite model)
ähli synag enjamlary üçin hasaba alnan QC

has akylly POCT

ähli synag enjamlary üçin hasaba alnan QC
her tuneliň real wagt gözegçiligi
Syçanjygyň we klawiaturanyň ýerine duýgur ekran
Maglumatlary dolandyrmak üçin AI çipi

Aýratynlyklary

Hakyky wagt we çalt synag
Bir basgançakly synag
3-15 minut / synag
Birnäçe synag üçin 5 sek / synag

Takyk we ygtybarly
Ösen floresan immunoassaý
Birnäçe hil dolandyryş usullary

Birnäçe synag elementleri
Keseliň 11 ugruny öz içine alýan 51 synag elementi

Diagnostiki elementleriň sanawy

Kategoriýa Önümiň ady Doly ady Kliniki çözgütler
Cardürek sST2 / NT-proBNP Ereýän ST2 / N-Terminal Pro-beýni Natriuretiki peptid Heartürek ýetmezçiliginiň kliniki diagnozy
cTnl ýürek troponin I. Miyokardyň zeperlenmeginiň ýokary duýgur we aýratyn belligi
NT-proBNP N-Terminal Pro-beýni Natriuretiki peptid Heartürek ýetmezçiliginiň kliniki diagnozy
BNP beýniatriuretikptid Heartürek ýetmezçiliginiň kliniki diagnozy
Lp-PLA2 lipoprotein bilen baglanyşykly fosfolipaza A2 Damar damarlarynyň çişmeginiň we aterosklerozyň alamaty
S100-β S100-β belok Gan - beýni barýeriniň (BBB) ​​geçirijiliginiň we merkezi nerw ulgamynyň (CNS) şikesiniň belgisi
CK-MB / cTnl kreatin kinase-MB / ýürek troponin I. Miyokardyň zeperlenmeginiň ýokary duýgur we aýratyn belligi
CK-MB kreatin kinase-MB Miyokardyň zeperlenmeginiň ýokary duýgur we aýratyn belligi
Myo Miýoglobin Heartürek ýa-da myşsa şikesleri üçin duýgur bellik
ST2 ereýän ösüş gyjyndyrmasy 2-nji geni aňladýar Heartürek ýetmezçiliginiň kliniki diagnozy
CK-MB / cTnI / Myo - Miyokardyň zeperlenmeginiň ýokary duýgur we aýratyn belligi
H-fabp Heartürek görnüşli ýag kislotasyny baglaýjy belok Heartürek ýetmezçiliginiň kliniki diagnozy
Garynlaşma D-Dimer D-dimer Garynlaşma diagnozy
Lamokançlyk CRP C-reaktiw belok Mationokançlyga baha bermek
SAA serum amiloid Bir belok Mationokançlyga baha bermek
hs-CRP + CRP Highokary duýgurlyk C-reaktiw belok + C-reaktiw belok Mationokançlyga baha bermek
SAA / CRP - Wirus ýokaşmasy
PCT procalcitonin Bakterial ýokançlygy kesgitlemek we diaznoz, antibiotikleri ulanmagy ugrukdyrmak
IL-6 Interleukin- 6 Mationokançlygyň we ýokançlygyň ýüze çykarylyşy we diaznozy
Börek funksiýasy MAU Mikroalbumininurin Böwrek keseline töwekgelçiligi bahalandyrmak
NGAL neýtrofil jelatinaza bagly lipokalin Aciti böwrek şikesiniň alamaty
Süýji keseli HbA1c Gemoglobin A1C Süýji keseliniň gan glýukozasyna gözegçilik etmek üçin iň gowy görkeziji
Saglyk N-MID N-MID OsteokalsinFIA Osteoporozyň bejeriş usullaryna gözegçilik etmek
Ferritin Ferritin Demir ýetmezçiliginiň ganazlygyny çaklamak
25-OH-VD 25-Gidroksi D witamini Osteoporozyň (süňküň gowşaklygy) we rahitiň (süňküň näsazlygy) görkezijisi
VB12 witamin B12 B12 witamininiň ýetmezçiliginiň alamatlary
Tiroid TSH tiroidiň gyjyndyryjy gormony Gipertiroidizmi we gipotireoz keselini anyklamak we bejermek we gipotalamik-gipofiz-tiroid okuny öwrenmek üçin görkeziji
T3 Triodotironin gipertiroidizmi anyklamak üçin görkezijiler
T4 Tiroksin gipertiroidizmi anyklamak üçin görkezijiler
Gormon FSH follikul-gyjyndyryjy gormon Ovumurtgalygyň saglygyna baha bermäge kömek ediň
LH lýuteizleýji gormon Göwreliligi kesgitlemäge kömek ediň
PRL Prolaktin Gipofiz mikrotumor üçin, köpeliş biologiýasyny öwrenmek üçin
Kortizol Adam Kortizol Adrenal kortikal funksiýany anyklamak
FA fol turşusy Düwünçegiň nerw turbasynyň näsazlygynyň öňüni almak, göwreli aýallar / täze doglan çagalaryň iýmitlenmegi
β-HCG human-adam xorionik gonadotropin Göwreliligi kesgitlemäge kömek ediň
T Testosteron Endokrin gormonynyň ýagdaýyna baha bermäge kömek ediň
Prog progesteron Göwreliligiň diagnozy
AMH mullere garşy gormon Hasyllylyga baha bermek
INHB Inhibin B. Galan hasyllylygyň we ýumurtgalyk işiniň belligi
E2 Estradiol Aýallar üçin esasy jyns gormonlary
Aşgazan PGI / II Pepsinogen I, Pepsinogen II Aşgazan mukozasynyň şikeslenmesini anyklamak
G17 Gastrin 17 Aşgazan kislotasynyň bölünip çykmagy, aşgazanyň saglyk görkezijileri
Rak PSA Prostat keselini anyklamaga kömek ediň
AFP alPhafetoProtein Bagyr rak keseliniň markeri
CEA karsinoembrion antigen Kolorektal düwnük keselini, aşgazan asty mäzini, aşgazan düwnük keselini, döş mäzini, medullary tiroid rak, bagyr, öýken ragy, ýumurtga keseli, peşew ulgamynyň çişlerini anyklamaga kömek ediň

 


  • Öňki:
  • Indiki: