page_banner

PMDT-9000 Immunofloresensiýa analizatory (channeleke kanal)

PMDT-9000 Immunofloresensiýa analizatory (channeleke kanal)

Gysga düşündiriş:

★ Aýratynlyklary kesgitlemek toplumlary

AL ALhli synag synaglary üçin hasaba alnan QC

★ Ferritin (FER)

★ MID Osterkalsin (N-MID)

Mul Anti-Mullerian gormony (AMH)

★ Folik kislotasy (FA)

★ Serum amiloid A / C-reaktiw belok (SAA / CRP)

Growth Ereýän ösüş stimulýasiýa geni 2 / N terminaly pro-B görnüşli natriuretiki peptid (sST2 / NT-proBNP)

★ Gastrin 17 (G17)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Maksatly ulanmak:
PMDT 9000 Immunofluorescence mukdar analizatory, ýürek-damar keselleri, böwrek keselleri, çişme, hasyllylyk, süýji keseli, süňk metabolizmi, çiş we tiroid we ş.m. PMDT synag toplumlaryny gaýtadan işlemek we derňemek üçin analizator bolup, PMDT 9000 konsentrasiýasyny ölçemek üçin ulanylýar. Adamyň tutuş gany, serum, plazma ýa-da peşew nusgalarynda biomarkerler.Netijeler, laboratoriýa kliniki diagnozyna we ideg nokadyna kömek hökmünde ulanylyp bilner.Gyssagly kömek, kliniki laboratoriýa, ambulatoriýa, ICU, CCU, kardiologiýa, tiz kömek, operasiýa otagy, otaglar we ş.m. ulanylýar.

has gowy dizaýn edilen POCT

has takyk POCT

ygtybarly netijeler üçin durnukly gurluş
Hapalanan kasetalary arassalamak üçin awtomatik duýduryş
9 ekrany, manipulýasiýa üçin amatly
maglumatlary eksport etmegiň dürli usullary
synag ulgamynyň we toplumlaryň doly IP-si

ýokary takyklyk synag bölekleri
garaşsyz synag tunelleri
temperatura we çyglylyk awtomatiki gözegçilik
awtomatik QC we öz-özüni barlamak
wagty awtomatiki dolandyrmak
awtomatiki tygşytlaýyş maglumatlary

has takyk POCT

has akylly POCT

gargantuan synag zerurlyklary üçin ýokary geçiş
kasetalary awtomatiki okamak
dürli synag nusgalary bar
köp adatdan daşary ýagdaýlara laýyk gelýär
printeri gönüden-göni birikdirmäge ukyply (diňe ýörite model)
ähli synag enjamlary üçin hasaba alnan QC

ähli synag enjamlary üçin hasaba alnan QC
her tuneliň real wagt gözegçiligi
Syçanjygyň we klawiaturanyň ýerine duýgur ekran
Maglumatlary dolandyrmak üçin AI çipi

Ulanmak üçin ädimler

step
step
step
step
step
step

amaly

promed (8)

Içerki lukmançylyk bölümi

Kardiologiýa / Gematologiýa / Nefrologiýa / Gastroenterologiýa / Dem alyş ýoly

Koronar ýürek keseli, miokard infarkty we beýni infarkty bolan näsaglarda garynlaşma we trombotiklere garşy dolandyryş.

Gemofiliýa, dializ, böwrek ýetmezçiligi, bagyr sirrozy we aşgazan-içege ganly näsaglarda gan akma we koagulýasiýa gözegçilik.

promed (1)

Hirurgiki bölüm

Ortopediýa / Neýrohirurgiýa / Umumy operasiýa / Alkogol / Transplantasiýa / Onkologiýa

Operasiýadan öňki, içerki we soňky dolandyryşda koagulýasiýa gözegçiligi

Gepariniň zyýansyzlandyrylmagyna baha bermek

promed (2)

Transfuziýa bölümi / Kliniki barlaghana bölümi / Lukmançylyk barlag merkezi

Komponentiň goýberilmegine ýol görkeziň

Ganyň ýygrylmagyny anyklamak usullaryny gowulandyryň

Riskokary töwekgelçilikli tromboz / gan akma ýagdaýlaryny kesgitläň

promed (3)

Gatnaşyk bölümi

Kardiologiýa bölümi / Newrologiýa bölümi / Damar damar hirurgiýasy bölümi

Gatnaşyk bejergisine, trombolitiki bejergä gözegçilik

Aýry-aýry antiplatelet bejergisine gözegçilik

Diagnostiki elementleriň sanawy

Kategoriýa Önümiň ady Doly ady Kliniki çözgütler
Cardürek sST2 / NT-proBNP Ereýän ST2 / N-Terminal Pro-beýni Natriuretiki peptid Heartürek ýetmezçiliginiň kliniki diagnozy
cTnl ýürek troponin I. Miyokardyň zeperlenmeginiň ýokary duýgur we aýratyn belligi
NT-proBNP N-Terminal Pro-beýni Natriuretiki peptid Heartürek ýetmezçiliginiň kliniki diagnozy
BNP beýniatriuretikptid Heartürek ýetmezçiliginiň kliniki diagnozy
Lp-PLA2 lipoprotein bilen baglanyşykly fosfolipaza A2 Damar damarlarynyň çişmeginiň we aterosklerozyň alamaty
S100-β S100-β belok Gan - beýni barýeriniň (BBB) ​​geçirijiliginiň we merkezi nerw ulgamynyň (CNS) şikesiniň belgisi
CK-MB / cTnl kreatin kinase-MB / ýürek troponin I. Miyokardyň zeperlenmeginiň ýokary duýgur we aýratyn belligi
CK-MB kreatin kinase-MB Miyokardyň zeperlenmeginiň ýokary duýgur we aýratyn belligi
Myo Miýoglobin Heartürek ýa-da myşsa şikesleri üçin duýgur bellik
ST2 ereýän ösüş gyjyndyrmasy 2-nji geni aňladýar Heartürek ýetmezçiliginiň kliniki diagnozy
CK-MB / cTnI / Myo - Miyokardyň zeperlenmeginiň ýokary duýgur we aýratyn belligi
H-fabp Heartürek görnüşli ýag kislotasyny baglaýjy belok Heartürek ýetmezçiliginiň kliniki diagnozy
Garynlaşma D-Dimer D-dimer Garynlaşma diagnozy
Lamokançlyk CRP C-reaktiw belok Mationokançlyga baha bermek
SAA serum amiloid Bir belok Mationokançlyga baha bermek
hs-CRP + CRP Highokary duýgurlyk C-reaktiw belok + C-reaktiw belok Mationokançlyga baha bermek
SAA / CRP - Wirus ýokaşmasy
PCT procalcitonin Bakterial ýokançlygy kesgitlemek we diaznozantibiotikleri ulanmagy ugrukdyrmak
IL-6 Interleukin- 6 Mationokançlygyň we ýokançlygyň ýüze çykarylyşy we diaznozy
Börek funksiýasy MAU Mikroalbumininurin Böwrek keseline töwekgelçiligi bahalandyrmak
NGAL neýtrofil jelatinaza bagly lipokalin Aciti böwrek şikesiniň alamaty
Süýji keseli HbA1c Gemoglobin A1C Süýji keseliniň gan glýukozasyna gözegçilik etmek üçin iň gowy görkeziji
Saglyk N-MID N-MID OsteokalsinFIA Osteoporozyň bejeriş usullaryna gözegçilik etmek
Ferritin Ferritin Demir ýetmezçiliginiň ganazlygyny çaklamak
25-OH-VD 25-Gidroksi D witamini Osteoporozyň (süňküň gowşaklygy) we rahitiň (süňküň näsazlygy) görkezijisi
VB12 witamin B12 B12 witamininiň ýetmezçiliginiň alamatlary
Tiroid TSH tiroidiň gyjyndyryjy gormony Gipertiroidizmi we gipotireoz keselini anyklamak we bejermek we gipotalamik-gipofiz-tiroid okuny öwrenmek üçin görkeziji
T3 Triodotironin gipertiroidizmi anyklamak üçin görkezijiler
T4 Tiroksin gipertiroidizmi anyklamak üçin görkezijiler
Gormon FSH follikul-gyjyndyryjy gormon Ovumurtgalygyň saglygyna baha bermäge kömek ediň
LH lýuteizleýji gormon Göwreliligi kesgitlemäge kömek ediň
PRL Prolaktin Gipofiz mikrotumor üçin, köpeliş biologiýasyny öwrenmek üçin
Kortizol Adam Kortizol Adrenal kortikal funksiýany anyklamak
FA fol turşusy Düwünçegiň nerw turbasynyň näsazlygynyň öňüni almak, göwreli aýallar / täze doglan çagalaryň iýmitlenmegi
β-HCG human-adam xorionik gonadotropin Göwreliligi kesgitlemäge kömek ediň
T Testosteron Endokrin gormonynyň ýagdaýyna baha bermäge kömek ediň
Prog progesteron Göwreliligiň diagnozy
AMH mullere garşy gormon Hasyllylyga baha bermek
INHB Inhibin B. Galan hasyllylygyň we ýumurtgalyk işiniň belligi
E2 Estradiol Aýallar üçin esasy jyns gormonlary
Aşgazan PGI / II Pepsinogen I, Pepsinogen II Aşgazan mukozasynyň şikeslenmesini anyklamak
G17 Gastrin 17 Aşgazan kislotasynyň bölünip çykmagy, aşgazanyň saglyk görkezijileri
Rak PSA Prostat keselini anyklamaga kömek ediň
AFP alPhafetoProtein Bagyr rak keseliniň markeri
CEA karsinoembrion antigen Kolorektal düwnük keselini, aşgazan asty mäzini, aşgazan düwnük keselini, döş mäzini, medullary tiroid rak, bagyr, öýken ragy, ýumurtga keseli, peşew ulgamynyň çişlerini anyklamaga kömek ediň

Immunofloresensiýa hakda

Immunofloresensiýa, biologiki nusgalarda ýa-da tersine belli bir antigenleri ýüze çykarmak üçin biologiki nusgalarda ýerine ýetirilen gözlegiň bir görnüşidir.1942-nji ýylda suratlandyryldy we belli bir immunologiki reaksiýany we öýjükli slaýd taýýarlyklaryny okamaga ukyply floresan mikroskopy ulanyp, 1950-nji ýylda Kons tarapyndan arassalanyldy.

Immunofloresensiýa ýörelgesi

Aýratyn antikorlar belok ýa-da gyzyklanma antigenine baglydyr.
Antikorlara floresan (florokromlar) häsiýeti bolan molekulalar bilen bellik edilip bilner.
Bir tolkun uzynlygynyň ýagtylygy florokroma düşende, beýleki tolkun uzynlygynyň ýagtylygyny çykarmak üçin şol ýagtylygy siňdirýär.
Çykan ýagtylygy floresan analizatory bilen görüp bolýar


  • Öňki:
  • Indiki: