page_banner

PMDT-8100 Kolloid altyn analizator (Köp kanally)

PMDT-8100 Kolloid altyn analizator (Köp kanally)

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: PMDT8100

100+ biomarker örtüldi, 30 million synag synag edildi we 50 müň müşderi goşuldy

Synag diňe sekiz sekunt garaşyň

Maglumatlaryň yzarlanylyşyny amala aşyrmak üçin GPS ulgamyny ýüklemek

Ajaýyp göçme, işlemek aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

100+ biomarker örtüldi, 30 million synag synag edildi we 50 müň müşderi goşuldy

product

Synag diňe sekiz sekunt garaşyň
Maglumatlaryň yzarlanylyşyny amala aşyrmak üçin GPS ulgamyny ýüklemek
Ajaýyp göçme, işlemek aňsat

product

Akylly maglumatlary tygşytlamak we dolandyrmak
Çalt netije almak üçin printer öňünden ýüklenýär
Ulanyjy üçin amatly programma üpjünçiligi we ýönekeýleşdirilen iş

product

Takyklygy ýokarlandyrmak üçin hil gözegçilik serişdeleri
Synag nusgalaryny mugt (serum / plazma / WB)
Otag temperaturasynda daşamak, saklamak we işlemek

Arza

product

Diagnostiki elementleriň sanawy

Kategoriýa Önümiň ady Plönekeýleşdirilen kliniki bellik Mysal görnüşi Reaksiýa wagty
Okanç keseller AIW-a garşy AIW barlagy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
HBsAg HBsAg synagy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Anti-HCV HCV synagy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Anti-TP TP synagy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
H.Pylori HP synagy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
HP-IgG HP synagy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Sifilis Ab Sifilis synagy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Deng IgG / IgM Denge synagy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Deng NS1 Dengue NS1 synagy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Çikungunýa IgG / IgM Çikungunýa synagy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Gyzzyrma Pf / Pv Ab gyzzyrma synagy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Filariaz IgG / IgM Filariaz tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Leishmania IgG / IgM Leýşmaniýa tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Leptospira IgG / IgM Leptospira tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Gaýry IgG / IgM typhoid testi tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Sars 2 SARS-CoV-2 Antikorlary bitaraplaşdyrmak sanjymyň ewakuasiýasy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
SARS-CoV-2 Antigen covid-19 synagy burun çişmesi / tüýkülik 15 minut
Gripp A + B we COVID-19 Gripp wirusy,

Gripp B wirusy we COVID-19 synagy

burun çişmesi / tüýkülik 15 minut
SARS-Cov-2 IgM / IgG antikor Covid-19 Ab bilen synag tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Pneogaster Adenowirus IgM Adenowirus IgM antikor çalt synag tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Coxsackievirus IgM “Coxsackievirus IgM” antikor çalt synag tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Dem alyş sintetiki wirusy IgM Dem alyş sintetiki wirusy antikor çalt synag tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Gripp A + B, Parainfluenza wirusy Gripp wirusy,
Gripp B wirusy
Parainfluenza wirusy
tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Gripp A + B wirusy Gripp wirusy,
Gripp B wirusy
tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Mikoplazma pnewmoniýa IgG, IgM Mikoplazma pnewmoniýasy tutuş gan / plazma / serum 15 minut
Oterm FOB aşgazan-içege gan akmalary nejis 15 minut

Epidemiki keseller üçin çalt synaglar

application (2)

Dürli patogenlerden döreýän ýokanç keseller tutuş adamzat üçin uly howp boldy.Kliniki ýolda tanamak, bejergini tapmagyň möhüm usulydyr.
Şeýlelik bilen, bu kiçijik jandarlara garşy söweş ukyplaryny ýokarlandyrmak üçin antigenleriň köp görnüşi üçin synaglar geçirilýär.

Üstünlikleri

1. synagyň netijesi15 minut
2. goşmaça awtomatlaşdyrylan we akylly synag ösüşi
3. üçin amatlyburuntüýkülik ýa-daserum / plazma / WBnusgalary
4. transport şertleri mugt

Diagnostiki menýu

Synag Düşündiriş
COVID-19 Antigen COVID-19-ny ýüze çykarmak we klassifikasiýa etmek üçin kömekçi synaglar
COVID-19 IgG / IgM antikor
COVID-19 Antikorlary bitaraplaşdyrmak
Gripp A + B antigen pnewmoniýany we dümewi ýüze çykarmak we toparlara bölmek üçin synaglar
Deputat IgG / IgM antikor
CP IgG / IgM antikor
HRSV IgM antikor
COX IgM antikor
ADV IgM antikor

Pro-med miokardinal markerleri penta-synag

application (1)

Miyokardinal markerler cTnI / CK-MB / Myo

application (2)

Infectionokanç klassifikasiýasy üçin SAA / CRP kombinasiýa synag kartasy

• Periferiýa gan nusgalaryny goldamak

Inflamokançlyk we ýokançlyk üçin başlangyç synag

• Antibiotik bejergisiniň subutnamasy

• Adaty gan barlagy bilen ajaýyp gabat gelmek

Görkezişler

Upperokarky dem alyş ýokançlygy, gyzzyrma, CAP, içgeçme we wirus sebäpli döreýän beýleki keseller
we / ýa-da bakteriýalara ýokaşma

APPLICATION

Kolloid altyn we kolloid altyn tapmak näme

Kolloid altyn, köplenç ulanylýan bellik tehnologiýasydyr.Kolloid altyny antigenler we antikorlar üçin yzarlaýjy bellik hökmünde ulanýan immunolabeling tehnologiýasynyň täze görnüşi.Özboluşly artykmaçlyklary bar.Soňky ýyllarda dürli biologiki gözleglerde giňden ulanyldy.Kliniki taýdan ulanylýan immunoblotting usullarynyň hemmesi diýen ýaly öz belligini ulanýar.Şol bir wagtyň özünde, akym sitometriýasynda, elektron mikroskopiýada, immunologiýada, molekulýar biologiýada we hatda biochiplerde hem ulanylyp bilner.
Kolloid altyn belgilemesi, esasan, beloklar ýaly beloklaryň kolloid altyn bölejikleriniň üstünde ýerleşdirilen örtük prosesi.Adorbsiýa mehanizmi, elektrostatik adsorbsiýa sebäpli belogyň pololyitel zarýadly toparlary bilen berk baglanyşyk döredýän kolloid altyn bölejikleriniň üstündäki otrisatel zarýad bolup biler.Dürli bölejik ululykdaky kolloid altyn bölejikleri, ýagny dürli reňkler, azaltmak usuly bilen hloroa turşusyndan aňsatlyk bilen taýýarlanyp bilner.Bu sferik bölejik beloklar üçin güýçli adsorbsion funksiýasyna eýedir we stafilokokk belogy A, immunoglobulinler, toksinler, glikoproteinler, fermentler, antibiotikler, gormonlar, irin albumin polipeptid konýugatlary bilen birleşip bilmeýär, şonuň üçin bu örän peýdaly gural boldy. esasy gözlegler we kliniki synaglar.
Kolloid altyn tehnologiýasy amatlylygyň, çaltlygyň, aýratyn duýgurlygyň, güýçli durnuklylygyň, ýörite enjamlaryň we reagentleriň we netijelere içgin baha bermegiň artykmaçlyklaryna eýedir.Giňişleýin amaly perspektiwalar.


  • Öňki:
  • Indiki: